Vir sofinanciranja: 7. Javni razpis za podukrep 6.1 — Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za Ieto 2021

Razvojni cilji:

  • – nakup IKT za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojna in programska oprema)
  • – uvedba in posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev izpustov ipd. – in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali
  • – nakup opreme za rastlinjake
  • – ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme
  • – uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki bolje prenašajo pozebo in sušo v obsegu najmanj 0.5ha
  • – nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100m2
  • – povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji (nakup opreme)

 

Vir sofinanciranja: Javni razpis za podukrep 6.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Cilj: Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Sredstva porabljena za: nakup informacijsko – komunikacijske opreme (računalnik), postavitev ograde za pašo ovac, nakup in postavitev namakalnega sistema z rezervoarjem, postavitev rastlinjaka

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si/